Brain & Heart

  • Online ISSN: 2972-4139
Current Issue
Vol 1 No 1 (2023)
Published on December 30, 2022

Distinctive clinicopathological features and differential gene expression of cerebral venous thrombosis mimicking brain tumors

Longxiao Zhang, Shixiong Lei, Yan Hu, Shengqi Zhao, Mingchu Zhang, Chengcheng Duan, Mingkun Wei, Fuyou Guo
DOI: 10.36922/bh.v1i1.188

Potential use of prophylactic intracoronary atropine in reducing reperfusion vagal reflex-related events in ST-elevation myocardial infarction

Junlong Hou, Erqing Li, Yichao Duan, Jing Wang, Bin Chen, Chuanmin Fan, Liming Qin, Bo Zhang, Lingping Xu
DOI: 10.36922/bh.193

Application of the concept of neural networks surgery in cerebrovascular disease treatment

Qifeng Yu, Yuming Jiao, Ran Huo, Hongyuan Xu, Jie Wang, Shaozhi Zhao, Qiheng He, Junze Zhang, Yingfan Sun, Shuo Wang, Jizong Zhao, Yong Cao
DOI: 10.36922/bh.v1i1.223