Vol 1 No 1 (2023): Brain & Heart
Brain & Heart
Published on December 30, 2022

Distinctive clinicopathological features and differential gene expression of cerebral venous thrombosis mimicking brain tumors

Longxiao Zhang, Shixiong Lei, Yan Hu, Shengqi Zhao, Mingchu Zhang, Chengcheng Duan, Mingkun Wei, Fuyou Guo
DOI: 10.36922/bh.v1i1.188

Application of the concept of neural networks surgery in cerebrovascular disease treatment

Qifeng Yu, Yuming Jiao, Ran Huo, Hongyuan Xu, Jie Wang, Shaozhi Zhao, Qiheng He, Junze Zhang, Yingfan Sun, Shuo Wang, Jizong Zhao, Yong Cao