Vol 1 No 3 (2022): Gene & Protein in Disease
Gene & Protein in Disease
Published on November 7, 2022

Application of artificial intelligence in drug repositioning

Qingkai Hu, Xianfang Wang, Yifeng Liu, Yu Sang, Dongfang Zhang
DOI: 10.36922/gpd.v1i3.201