Vol 1 No 1 (2022): Gene & Protein in Disease
Gene & Protein in Disease
Published on May 23, 2022

Structural, functional, phylogenetic, and molecular dynamic simulation study of PEST-containing nuclear protein: An e-science view

Nazeer Hussain Khan, Muhammad Shahid, Wenkang Wang, Saadullah Khatak, Ebenezeri Erasto Ngowi, Salma S. Mahmoud, Hao-Jie Chen, Lei Qian, Yangzhe Qin, Tao Li, Muhammad Zubair, Shazrul Fazry, Dong-Dong Wu , Chun Yang Zhang, Xin-Ying Ji
DOI: 10.36922/gpd.v1i1.65

Fluorescence imaging-guided photothermal therapy of asymmetric water-soluble pentamethine cyanine for colorectal cancer

Kun Tang, Shuangshuang Jia, Yaxin Zou, Jiaheng Dong, Fangyan Liu, Kunli Cui, Xiao Shi, Lei Zhang
DOI: 10.36922/gpd.v1i1.87

Constructing human genetic disease database in Bangladesh

Fariya Akter, Yusha Araf, Saeed Anwar, Mohammad Jakir Hosen, Chunfu Zheng
DOI: 10.36922/gpd.v1i1.78

A novel USH2A gene mutation in a family with retinitis pigmentosa: A case report

Xuejiao Li, Haoliang Chen, Na Li, Junhui Wu, Yalong Dang
DOI: 10.36922/gpd.v1i1.106